Сорил1

Биологийн хичээлийн  сорил 1

 

1.Прокариот эсийн бүтцийг нэрлэнэ үү?

1.Эсийн хана

2.Цитоплазм

3.Нуклеойд

4.Гольджийн аппарат

5. Вакуоль

2.Эукариот эсийн бүтцийг нэрлэнэ үү?

1.Цитоплазм

2. Бөөм

3. Рибосом

4.Бөөмхөн

5.Митохондр

3.Дотроо 40 гаруй фермент агуулсан Гольджийн аппаратаас үүсдэг, задлаж, боловсруулах чадвартай мөхлөгийг нэрлэнэ үү?

А.Митохондр

В.Бөөм

С.Лизосом

D. Рибосом

Е. Шилбүүр

4.Хүний  хромсомын кариотип хэд вэ?

А.  44   ,           В.   46       ,            С. 48  ,                 D. 42               , Е.  47

5.Эрэгтэй хүний хромсомын бүрдлийг заана уу?

А.44ХУ  ,    В.46ХУ    ,   С.44ХХ   ,   D.47ХХ,  Е.48ХХ

6. Эмэгтэй хүний хромсомын бүрдлийг заана уу?

А.44 ХУ    ,       В.46ХХ      ,      С.44ХХ    ,       D.46ХУ         ,Е.48 ХУ

7.Хос хроматидууд ээрүүлийн утаслагуудад центромерээрээ холбогдон  эсийн 2 туйл руу татагддаг  эсийн хуваагдлын шатыг нэрлэнэ үү?

А. Метафаз

В.  Анафаз

С. Профаз

D. телофа

Е. интерфаз

8.Эр, эм бэлгийн эс үүсэж, ялгаран хөгжих үзэгдлийг юу гэж нэрлэдэг вэ?

А. Онтогенез

В. Гаметогенез

С. Митогенез

D. Мейозгенез

Е.Филогенез

9.Бөөмийн бүрхүүлээс ээрүүлийн утаслагууд үүсэх ба хос хроматид эсийн төвд жагсаж ирэх эсийн хуваагдлын үе шатыг нэрлэнэ үү?

А. Профаз

В.Метафаз

С.Анафаз

D.Телофаз

Е.Интерфаз

10.Амьд биеийн удамшил, хувьслыг судалдаг шинжлэх ухааныг юу гэж нэрлэдэг вэ?

А. Ургамал судлал

В.Амьтан судлал

С. Удам зүй судлал

D.Нян судлал

Е.Эрүүл ахуй судлал.

11.Амьд биесийн удамших процесс явагдахад бэлгийн эсүүд чухал үүрэгтэйг тогтоож, нээлт хийсэн эрдэмтний нэрийг хэлнэ үү?

А. Ч.Дарвин

В. Г.Мендель

С. Д.Менделеев

Т. Морган

К. Линней.

12.Тухайн бие махбодын гадаад шинж тэмдгийн бүрдлийг юу гэж нэрлэх вэ?

А.фенотип

В. Генотип

С. Рецессив

D. Доминант

Е. Гомозигот

13.Дигибрид эвцэлдүүлгийн F2удам дахь бие махбодын тооны харьцааг  ол.

А. 9:2:2:1         ,  В.9:1:1:3             ,  С. 9:3:3:1   ,          D.9:3:1:1   ,        Е. 9:1:3:1

14.Хүний  цусны бүлэг нь нэг локусын 3 аллель генээр тодорхойлогдоно.Ол?

А.АХО   ,            В.  АОС            ,    С. АВО           ,  D.АОТ    ,       Е. АӨС

15. Уургийн нийлэгжилтэнд хэдэн төрлийн амин хүчил оролцох вэ?

А.30 гаруй        ,  В.   20 гаруй    ,  С. 40  гаруй        ,  D.   45    ,      Е.  10 гаруй

16.ДНХ-ийн  молекулын нуклеотидуудыг нэрлэнэ үү?

1.Аденин

2. Гуанин

3. Цитозин

4.Пролин

5. Урадин

17.РНХ-ийн молекулын нуклеотидыг нэрлэнэ үү?

1.Тимин

2. Урацил

3. Гистидин

4. Аденин

5. Пролин

18.Митоз хуваагдал ямар онцлогтой вэ

1.Анхдагч бэлгийн эсүүд хуваагдана

2.Хромосомын тоонд өөрчлөлт орохгүй

3.Биеийн эсүүд хуваагдана

4.2 ширхэг төл эс үүснэ

5.Бэлгийн эс хуваагдана

19.Үр хөврөлийн хөгжлийн үеийг нэрлэ.

1.Гаструляци

2.Жижигрэн хуваагдал

3.Эд эрхтэн үүсэх

4.Хөврөлийн буюу ургийн хөгжил

5.Бэлгийн эсийн хөгжил

20. Цөөрүүлэгч бие үүсдэгийн ач  холбогдол юу вэ?

1. Тэжээлийн бодисын хуримтлал бага

2. Тэжээлийн бодисыг хуримтлуулах  боломж олгодог

3. Үр тогтох процессыг хурдасгадаг

4. Хромосомын тоонд өөрчлөлт  оруулдаг

5. Хромосомын хэлбэрийг     өөрчилдөг

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: