Сорил2

Биологийн хичээлийн  сорил

1.Мэдлэг   шалгах тест (олон хариултаас  аль зөвийг нь сонгох)

 Үсгээр тэмдэглэсэн бол  нэг хариулт сонгоно.

 Тоогоор тэмдэглэсэн бол олон хариулттай. А.1,2,3 ,В.1,3 ,С.2,4,D.4,Е.бүгд зөв

1.Прокариот эсийн бүтцийг нэрлэнэ үү?

1.эсийн хана , 2.цитоплазм  , 3. нуклеойд , 4.Гольджийн аппарат   , вакуоль

2.Эукариот эсийн бүтцийг нэрлэнэ үү?

1.цитоплазм ,  2. бөөм  ,        3. рибосом ,        4.бөөмхөн       , 5.митохондр

3.Амьтны эс нь прокариот эс мөнүү?

А.биш  ,  В. мөн  ,  С.магадгүй   , D. заримдаа   , Е. Ихэнхдээ

4.Эукариот эсэд ямар эсүүд орох вэ?

1.бактерийн эс , 2.амьтны эс , 3. вирусын эс  , 4.ургамлын эс , 5. тоосны эс

5.Дотроо 40 гаруй фермент агуулсан Гольджийн аппаратаас үүсдэг, задлаж, боловсруулах чадвартай мөхлөгийг нэрлэнэ үү?

А.митохондр ,   В.бөөм   ,     С. лизосом    , D. рибосом     , Е. шилбүүр

6.Хүний  хромсомын кариотип хэд вэ?

А.  44   ,           В.   46       ,            С. 48  ,                 D. 42               , Е.  47

7.Эрэгтэй хүний хромсомын бүрдлийг заана уу?

А.44ХУ  ,    В.46ХУ    ,   С.44ХХ   ,   D.47ХХ,  Е.48ХХ

8. Эмэгтэй хүний хромсомын бүрдлийг заана уу?

А.44 ХУ    ,       В.46ХХ      ,      С.44ХХ    ,       D.46ХУ         ,Е.48 ХУ

9.Биеийн эсүүд ямар хуваагдлаар хуваагддаг вэ?

А.мейоз   ,      В. амитоз  ,        С. митоз  ,        D. митоз-мейоз  ,     Е. амейоз

10.Бэлгийн эсүүд ямар хуваагдлаар хуваагддаг вэ?

А.мейоз   ,      В. амитоз  ,        С. митоз  ,        D. митоз-мейоз  ,     Е. амейоз

11.Митоз хуваагдлын үр дүнд 1 эс хуваагдаж хэдэн эс үүсэх вэ?

А.  4.          ,              В.3      ,               С.2      ,           D.5        ,            Е.6

12.Хос хроматидууд ээрүүлийн утаслагуудад центромерээрээ холбогдон  эсийн 2 туйл руу татагддаг  эсийн хуваагдлын шатыг нэрлэнэ үү?

А. метафаз       ,  В.  анафаз  ,       С. профаз   ,        D. телофаз   ,       Е. интерфаз

13.Эр, эм бэлгийн эс үүсэж, ялгаран хөгжих үзэгдлийг юу гэж нэрлэдэг вэ?

А. онтогенез,      В. гаметогенез     ,  С. митогенез     , D.мейозгенез , Е.филогенез

14.Эм бэлгийн эс хаана боловсрох вэ?

А. төмсгөнд  , В. өндгөвчинд  ,  С.умайд   , D. умайн гуурсанд  , Е.  шар биенд

15.Бөөмийн бүрхүүлээс ээрүүлийн утаслагууд үүсэх ба хос хроматид эсийн төвд жагсаж ирэх эсийн хуваагдлын үе шатыг нэрлэнэ үү?

А. профаз  ,  В. метафаз   ,  С.  анафаз  , D. телофаз  ,  Е. интерфаз

16.Амьд биеийн удамшил, хувьслыг судалдаг шинжлэх ухааныг юу гэж нэрлэдэг вэ?

А. ургамал судлал,  В.амьтан судлал,  С. удам зүй судлал , D.нян судлал.    ,Е.эрүүл ахуй судлал.

17.Амьд биесийн удамших процесс явагдахад бэлгийн эсүүд чухал үүрэгтэйг тогтоож, нээлт хийсэн эрдэмтний нэрийг хэлнэ үү?

А. Ч.Дарвин     ,  В. Г.Мендель   ,      С. Д.Менделеев  ,       Т. Морган  ,     К. Линней.

18.Тухайн бие махбодын гадаад шинж тэмдгийн бүрдлийг юу гэж нэрлэх вэ?

А.фенотип      ,  В. генотип      ,    С. рецессив ,        D. доминант  ,     Е. гомозигот

19.Дигибрид эвцэлдүүлгийн F2удам дахь бие махбодын тооны харьцааг  ол.

А. 9:2:2:1         ,  В.9:1:1:3             ,  С. 9:3:3:1   ,          D.9:3:1:1   ,        Е. 9:1:3:1

20.Хүний  цусны бүлэг нь нэг локусын 3 аллель генээр тодорхойлогдоно.Ол?

А.АХО   ,            В.  АОС            ,    С. АВО           ,  D.АОТ    ,       Е. АӨС

Advertisements

One response to this post.

  1. Posted by Д.Энхжаргал on 28/03/2012 at 7:40 pm

    кккк гоё байнаа багшаа баярлалаа ^ ^

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: