Удамшлын өвчин, ангилал , хүний хромосом, хромосомын эмгэг , бэлгийн хромосомын эмгэг

Хромосомын бүтцийн ба тооны өөрчлөлтөөр үүсэх эмгэгийг хромосомын мутаци гэнэ. Хромосомын гажигуудыг удамшлын өвчинд хамааруулж үздэг боловч энэ нь удамшин ирэх нь тун ховор байдаг. Робертсоны транслокаци: Захын хэмтэй 2 хромосом нийлж тэгш буюу хэвгий хэмтэй нэг хромосомыг үүсгэснийг хэлнэ.
Хромосомын мутаци ихэнхдээ эрүүл хүний бэлгийн эсэд үүсэх шинэ мутациар бий болдог. Гэмтсэн хромосомтой бэлгийн эсээр үр тогтсон эвсэл үр амьдрах чадвараар муу тул эмбрионы шатандаа зулбадаг.Хэрвээ нэг өвчин генетикийн хувьд хоёр болон түүнээс олон мутациар буюу үүсч бие биеээсээ хамаарахгүй удамшиж байвал түүнийг удамшлын олон хэлбэржилт гэнэ.
Удамшимтгай өвчнүүдийн үүсэлд орчны нөлөө заавал оролцдог. Мөн 1 генийн оролцоотой, олон генийн оролцоотой гэж ангилна. Хромосомын эмгэг: Хромосомын бүтцийн ба тооны өөрчлөлтөөр үүсэх эмгэгийг хромосомын өвчин ( гажиг ) гэнэ. Хромосомын өвчинг биеийн – аутосомын, бэлгийн –гоносомын гэж 2 ангилдаг. Хромосомын тооны өөрчлөлтийг геномын мутаци гэнэ.Хромосомын гэмтэл ба зулбалт, перинаталь эндэгдэл үүсч болно. Удамшлын гажиг болон  өвчнүүдээс  зураг үзэх.
Шерешевский –Тернерийн хам шинж : Эмэгтэйчүүдийн X полисомым эмгэг.Дауны хамшинж .

Патаугийн синдром : Эдвардсын хамшинж : 4 p – хамшинж: Вольф Хиршхорны хамшинж 4 p – хамшинж: 5-р хамшинж г.м олон өвчин бий. Микроцитогенетикийн хам шинжтэй өвчин олон бий бөгөөд микроцитогентикийн аргуудаар илрүүлж байна.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: